Stamreeks: 1000 >221 >649 >936 >1058 >551

25-04-2012

591   

Aaltje de Bree * 28-10-1857 te Weststellingwerf 29-10-1937 te Noordwolde (gem. Weststellingwerf bur. Noordwolde),
dochter van Jitze de Bree en Johanna Keizer

X 09-03-1878 te Weststellingwerf

Bake Jans Donker * 22-02-1852 te Ooststellingwerf 14-02-1924 te Weststellingwerf,
zoon van Jan Bakes Donker en Jakobje Hendriks de Boer

 
Kinderen:
 
  1. Jan Donker * 14-08-1879 te Weststellingwerf 27-12-1981 te Weststellingwerf
  2. Johanna Donker * 08-08-1881 te Weststellingwerf 02-07-1941 te Weststellingwerf X 19-05-1906 te Weststellingwerf met Klaas Bakker * 20-08-1879 te Weststellingwerf, zoon van Jan Geerts Bakker en Jeltje Keizer
  3. Jan Donker * 08-10-1883 te Weststellingwerf 27-09-1931 Ooststellingwerf X 19-05-1911 met Harmke ter Schuur * 19-04-1887 geboren te Nijeberkoop 15-03-1934 te Ooststellingwerf, dochter van Freerk Hendriks ter Schuur en Gettje Achttien
  4. Jetze Donker * 26-12-1885 te Weststellingwerf 06-04-1910 te Weststellingwerf [ongehuwd]
  5. Jacob Donker * 06-07-1888 te Weststellingwerf 20-05-1909 te Weststellingwerf [ongehuwd]
  6. Imkje Donker * 30-04-1891 te Weststellingwerf 13-02-1894 te Weststellingwerf
  7. Hendrik Donker * 18-09-1892 te Weststellingwerf (Noordwolde) X 01-10-1915 te Ooststellingwerf met Saakje Bergsma * 15-07-1890 te Nijeberkoop, dochter van Jelle Sakes Bergsma en Hiltje Harmens Rooks
  8. Harm Donker * 30-03-1900 te Weststellingwerf